Bảo lãnh

Trong giao dịch bảo lãnh, bên thụ hưởng được bảo vệ khỏi rủi ro không thanh toán và không thực hiện hợp đồng. Bên thụ hưởng bảo lãnh được phép yêu cầu bồi thường thông qua một chứng từ đơn giản.

HLBVN cung cấp nhiều hình thức Bảo lãnh như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán tiền ứng trước v.v.