Dịch vụ thu hộ tiền mặt/chi hộ tiền mặt

Dịch vụ thu hộ tiền mặt

Với dịch vụ thu hộ tiền mặt, HLBVN sẽ thu tiền mặt tại văn phòng, trụ sở của quý khách hoặc từ các địa điểm do quý khách chỉ định, sau đó nộp vào tài khoản của quý khách mở tại HLBVN.

Dịch vụ chi hộ tiền mặt

Với dịch vụ chi hộ tiền mặt, chúng tôi sẽ ghi nợ tài khoản của quý khách tại HLBVN để chi trả khoản tiền đó tại văn phòng, trụ sở của quý khách hoặc tại các địa điểm do quý khách chỉ định, bao gồm:

  • Thanh toán cho nhà cung cấp
  • Thanh toán hoa hồng cho đại lý
  • Thanh toán lương cho nhân viên