Tài trợ vốn lưu động

Tài trợ vốn lưu động nhằm cung cấp thêm vốn ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hàng ngày của doanh nghiệp. Bất kể đó là các khoản tín dụng luân chuyển hay tín dụng ngắn hạn, HLBVN sẽ giúp quý khách quản lý dòng tiền mặt một cách dễ dàng và hiệu quả.

Đặc điểm & lợi ích

  • Thủ tục linh hoạt và đơn giản
  • Thanh toán dễ dàng bằng cách ghi nợ tài khoản thanh toán của quý khách tại HLBVN
  • Lãi vay được tính trên số tiền giải ngân thực tế và số ngày vay thực tế
  • Kỳ hạn linh hoạt và trả lãi hàng tháng
  • Có thể tất toán khoản vay trước hạn (có điều kiện áp dụng)