Tài khoản vãng lai doanh nghiệp

Tài khoản vãng lai

Giá trị giao dịch
VND USD EUR GBP SGD AUD JPY
(%/năm)
(%/năm)
(%/năm)
(%/năm)
(%/năm)
(%/năm)
(%/năm)
Dưới VND 250 triệu
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Từ VND 250 triệu đến dưới VND 1 tỷ
0,00
Từ VND 1 tỷ
0,00
Những trường hợp khác (*)
Lên đến 0,50

1) Lãi suất tính trên cơ sở 365 ngày.

2) Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

3) Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và Hong Leong Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam có thể áp dụng mức lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN theo từng thời kỳ.